Všeobecné obchodní podmínky a reklamace - VOP

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury VIA ( www.cavia.cz)  - VOP a možnost reklamace

 I. Úvodní ustanovení 

1)   Cestovní agenturu a stránky www.cavia.cz provozuje Lydie Sloupenská, IČ 11146559, provozovna ČS armády 1181, Ústí nad Orlicí (dále jen „provozovatel“). 

2)   Provozovatel provozuje cestovní agenturu dle příslušných ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

 II. Postup při rezervaci a prodeji zájezdu 

1)    Provozovatel zprostředkovává prodej zájezdů českých cestovních kanceláří. Provozovatel zprostředkovává prodej zájezdů, které jsou prezentovány a průběžně aktualizovány na internetových stránkách www.cavia.cz, na základě katalogů, emailových nabídek a dalších informací, které poskytují cestovní kanceláře. Za úplnost a správnost podkladů k zájezdům, které poskytují cestovní kanceláře a které se prezentují na stránkách www.cavia.cz, provozovatel neodpovídá.  

2)    Provozovatel zprostředkovává prodej zájezdů za ceny stanovené příslušnými cestovními kancelářemi po jejich ověření a odsouhlasení u příslušné cestovní kanceláře. Ceny zájezdů na stránkách www.cavia.cz nejsou oproti cenám cestovní kanceláře navýšeny. 

3)    Zákazník si může zvolený zájezd rezervovat vyplněním objednávkového formuláře na internetových stránkách www.cavia.cz,  telefonicky nebo emailem dle kontaktů na těchto internetových stránkách. Možnost provést rezervaci a následně koupi zájezdu lze i v kanceláři CA.

 4)    Po rezervaci zájezdu je zákazník kontaktován naší cestovní agenturou, je ověřena dostupnost zájezdu u příslušné cestovní kanceláře včetně ceny a je s ním dohodnut postup vedoucí k uzavření smlouvy o zájezdu.  

5)    Zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu přímo s cestovní kanceláří prostřednictvím cestovní agentury. Platební podmínky jsou po dohodě s cestovní agenturou. Další podmínky vztahující se k zájezdu ( rozsah služeb, jejich čerpání  a jejich případné změny, stornování zájezdu a vrácení platby, odstoupení od  smlouvy a vyplacení odstupného, postup při reklamaci, jakož i další podmínky), jsou s klientem dohodnuty v rámci smlouvy o zájezdu a řídí se aktuálními obchodními podmínkami příslušné cestovní kanceláře. 

 6)    Provozovatel nenese v souvislosti se zakoupeným, případně rezervovaným zájezdem odpovědnost za jakékoliv nároky klienta. Případné reklamace, požadavky na slevu, nároky na náhradu škody nebo jiné nároky v souvislosti se zakoupeným zájezdem uplatní klient přímo u pořádající cestovní kanceláře. Provozovatel jako zprostředkovatel zájezdu není oprávněn tyto nároky vyřizovat.

 7)    Provozovatel stránek www.cavia.cz nenese žádnou odpovědnost za případné problémy spočívající v selhání počítačů, mobilní telefonů a tabletů v souvislosti se zadáním rezervace zájezdu nebo emailové komunikace. 

III. Zpracování osobních údajů  - nově viz text z 25.5.2018 níže ve VOP

 1)    Zákazník uděluje provedením rezervace zájezdu pomocí webových stránek www.cavia.cz, emailové, písemné, osobní nebo telefonické komunikace,  provozovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro organizátora zájezdu v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa a telefonní spojení. Tyto údaje budou provozovatelem zpracovány pro organizátora zájezdu  pro účely poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu.

 2)    Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je organizátor zájezdu. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě.

 3)   Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté zákazníkem po dobu nezbytně nutnou pro účely poskytování služeb organizátora zájezdu. Zákazník má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby provozovatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 4)    Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Zákazník může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu provozovny provozovatele, případně emailem na adresu rezervace@cavia.cz.

 5)   Zákazník zároveň uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu klientem.

IV. Možnost řešení reklamací formou mimosoudního vyrovnání

1) V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2) Zamítnutí/odmítnutí reklamace - pokud reklamace mezi klientem a cestovní agenturou Lydie Sloupenská nebude vyřešena smírně (např. zamítnutí reklamace, odmítnutí reklamace pro opožděnost), je cestovní agentura Lydie Sloupenská od 1. února 2016 povinna informovat klienty písemně o možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. 

Lydie Sloupenská, Cestovní agentura VIA

Ústí nad Orlicí, Dne 15.3.2016

 

Doplnění VOP v souladu s GDPR, cestovní agentura VIA Lydie Sloupenská

 

  1. Zákazník bere na vědomí, že je cestovní agentura ( dále jen CA)  oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

 

  1. CA zákazníky informuje o tom, že informace budou v nezbytném rozsahu poskytnuty též třetím stranám resp. dodavatelům CA, kterými mohou být např. hotely, přepravní společnosti nebo delegáti. Zákazník je tímto také vyrozuměn, že jeho údaje mohou být předávány třetím osobám pro účely stanovené zákonem. V případě předávání údajů do zemí mimo EU je nezbytné o tom zákazníka zpravit. Zákazník je  upozorněn na právo vyžádat si od cestovní kanceláře informace o rozhodnutí Evropské komise o bezpečnosti třetích zemí v souvislosti se zpracováním osobních údajů. K identifikaci subjektů, jimž budou údaje předány, postačí odkázat na smlouvu o zájezdu, příp. na podrobné pokyny k zájezdu.

 

  1. CA tímto sděluje zákazníkům, že předává osobní údaje zákazníků také jiným subjektům, pokud jí to ukládá zákon.

 

  1. Informační povinnost CA se vztahuje i na veškerá práva subjektu údajů související s ochranou osobních údajů. Jedním z těchto práv je právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, která se uplatní pro problematiku zasílání obchodních sdělení. CA zasílá obchodní sdělení, k tomu využívá pouze emailovou adresu zákazníka bez souvislosti s jeho jménem nebo jiným osobním údajem. Zákazník je tímto také upozorněn, že součástí každého obchodního sdělení je možnost odhlášení z odesílání. Po tomto jednoduchém odhlášení, nebude již žádné obchodní sdělení na kontaktní email zasláno. Stejně tak může zákazník zaslat na adresu rezervace@cavia.cz email, že si nepřeje dále zasílat obchodní sdělení a jeho email bude ze zasílání vyřazen.

 

  1. CA znovu připomíná, že zákazníkem udělený souhlas  platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující), a tím, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

 

  1. CA tímto informuje zákazníky, že zákazník má právo požadovat od ní přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů, dále ustanovení, že zákazník má právo požadovat, aby CA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby CA ověřila přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CA již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CA převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

 

  1. CA upozorňuje na právo zákazníka podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník má právo získat od CA kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CA povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

  1. Zákazník bere dále na vědomí, že má právo získat své osobní údaje, které CA zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CA osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

Datum: 25.5.2018